Forside Udskriv


Fra fortiden...

Hvornår begyndte det?

Københavns Skipperforening daterer sig helt tilbage til 1634, hvor Skipperlauget den 22. december fik sin Lavsskraa (vedtægter).

Disse vedtægter var særdeles omfattende og i 31 paragraffer blev der gjort rede for Lavets virksomhed.

Denne virksomhed var ligeledes omfattende, idet Lavet skulle høres i allehånde sager, der var relateret til skibsfarten – især til og fra København. Det kunne være spørgsmål om forhyring, eller havneforhold, men Lavet skulle også fungere som søret under magistraten, altså som dommer i tvistigheder mellem f. eks. redere, ladningsejere og skippere, altså en søret.

Efter den nye Sønæringslov af 1861 blev der forhandlet om Skipperlavets omdannelse til en Skipperforening, og i året 1863 fik Skipperforeningen så kongelig stadfæstelse af nye vedtægter. Det hed heri om Foreningens formål:

a. Ved Forhandlinger, gensidige Meddelelser samt paa anden        dertil skikket Maade at sætte Bestyrelsen i Stand til at            virke til Medlemmernes Tarv i deres Egenskab af Skippere.
 
b. At sikre Medlemmerne og deres Efterladte (Enker og Børn        under 15 Aars Alderen) de Goder, Skipperlavet hidtil har          ydet, eller som fremdeles kan ydes...
 
Lavets oldermænd – og Foreningens formænd
1 Jørgen Ravn 1645-1657
2 Morten Pedersen 1657-1661
3 Thord Andersen 1661-1666
4 Svend Mortensen 1667-1681
5 Ole Olsen 1681-1682
6 Kristen Kristensen 1682-1683
7 Hans Gregersen 1683-1685
8 Peder Madsen 1685-1694
9 Peder Andersen Stud 1694-1697
10 Isaach Boucher 1697-1698
11 Frants Albertsen 1698-1703
12 Peder Madsen 1703-1711
13 Peder Hendriksen 1711-1716
14 Kristian Kruse 1716-1730
15 Iver Thomsen Grue 1730-1734
16 Jørgen Kruse 1734-1735
17 Ernst Brandt (interim) 1735-1736
18 Peder Jonsen (interim) 1736-1736
19 Jørgen Fenger 1736-1740
20 Ernst Brandt 1741-1754
21 Kristen Hellesen 1754-1769
22 Jacob David Kiølsen 1769-1801
23 Lorentz Peter Wall 1801-1824
24 Niels Toucher 1824-1831
25 Henning Rønne 1831-1844
26 A. Stæger 1844-1850
27 Christen Jacobsen Leth 1850-1856
28 Claus Børnsen 1857-1871
29 H.J. Baagøe 1872-1875
30 J.L. Barfred 1875-1884
31 Hans Frederik Munch Harboe 1884-1900
32 Andreas Valdemar Knudsen 1900-1914
33 Jacob C. F. Linnemann Møller 1914-1931
34 Svend Prip 1932-1944
35 H.L. Rosfeldt 1944-1971
36 Knud Poulsen 1971-1981
37 Anker Pdersen 1981-1991
38 Anton Vognsen 1991-2004
39 Bent Rasmussen 2004-2005
40 Eigil Gøbel 2005-2008
41 Gunnar B. Sørensen 2008-2016
42 Leon Møller Jensen 2016-2023
43 Ole Reumert 2023 - 
I perioden 1857 og indtil Foreningens 350 års jubilæum i december 1984 benyttedes titlen 'Formand'. Herefter gik man igen over til at bruge titlen 'Oldermand'.

På KSFs kontor er en del oldermænd afbilledet, og vi forsøger stadig at opspore billeder af tidligere oldermænd. 
I 1995 skrev daværende oldermand Anton Vognsen nedenstående om Københavns Skipperforening. Skriftet blev udgivet i et lille hæfte, som der er meget få eksemplarer af. For ikke at dette fremragende arbejde går tabt udgives det på foreningens hjemmeside - klik her.

På hjemmesiden "skippere.dk" over navigationseksaminerede danske skippere og styrmænd i  perioden 1707-1839, hvor eksamen i dette tidsrum, kun kunne aflægges hos Københavns Skipperlav kan der søges yderligere historiske oplysninger om ere end 13.886 eksaminerede skippere og styrmænd, 4.311 skibe og 12.666 destinationer som viser skibenes rejsemål. Den historiske hjemmeside vedligeholdes af  Erik Boysen.

Se mere på : skippere.dk