Forside Udskriv


Formål

Formål
Foreningens formål er gennem sit virke at yde støtte til dårligt stillede medlemmer, deres efterladte ægtefælle og/eller børn under 21 år.

Også økonomisk dårligt stillede ikke-medlemmer, deres efterladte ægtefæller og/eller børn under 21 år kan komme i betragtning efter særlige kriterier.

Foreningen yder sin støtte via en række legater, administreret af foreningen:

  • Københavns Skipperforenings Legat
  • H. Læssøe Barfoed og Hustrus Legat
  • Skibsfører Frands Villy Theilade og Hustrus Legat


Den gamle fattigbøsse                          Det gamle pengeskab, som i dag kun                         Oldermand Gunnar Sørensen på kontoret
                                                              bruges til dokumenter-------------
 


VEDTÆGTER

for
KØBENHAVNS SKIPPERFORENING
Stiftet den 22. december 1634

 
Foreningens navn og formål
§ 1

Foreningens navn er KØBENHAVNS SKIPPERFORENING med hjemsted i København.
 
§ 2
Foreningens formål er gennem sit virke at yde støtte til den nedenfor nævnte kreds af personer, jfr. vedtægternes § 7.
 
§ 3
Enhver navigatør, som er dansk statsborger og som har skibsførerbevis udstedt af danske myndigheder og ved indtræden i for­eningen er bosat i Danmark, eller er ansat af et her i landet hjemmehørende rederi, kan optages i foreningen.
 
Udover de i stk. 1 anførte personer kan i særlige tilfælde efter bestyrelsens skøn optages personer, der har bestået dansk skibsførereksamen, eller en dertil svarende eksamen, samt i ganske særlige tilfælde tillige personer, som uden at falde ind under undtagelsesbetingelserne dog har en sådan tilknyt­ning til hvervet som skibsfører at optagelse skønnes rimeligt.
 
§ 4
For optagelse i foreningen betales en indtrædelsesafgift, som fastsættes af bestyrelsen.

 
Kontingent
§ 5

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent, som derefter skal godkendes af generalforsamlingen.
 
Medlemmer kan, når de økonomiske forhold taler derfor, efter bestyrelsens skøn blive fritaget for at betale kontingent.
 
§ 6
1. Kontingentet opkræves samtidig med udsendelse af det årlige regnskab og betales senest i påfølgende måned. Dersom kontingentet ikke er betalt inden årets udgang skal oldermanden skriftligt afkræve dette. Er kontingentet herefter ikke betalt inden 6 måneder, anses vedkommende som udtrådt af foreningen medmindre det over for bestyrelsen er godtgjort, at vedkommende er ude af stand til at betale.

 
Medlemmernes rettigheder
§ 7.

Udbyttet af foreningens midler skal, i det omfang de ikke henlægges til foreningens kapital, efter bestyrelsens skøn anvendes som følger:
 
1. Støtte til foreningens dårligt stillede medlemmer, deres efterladte ægtefælle og/eller børn under 21 år, og/eller en efterladt person med hvem medlemmet i en årrække har samlevet.
 
2. Økonomisk dårligt stillede ikke-medlemmer, såfremt de i øvrigt opfylder betingelserne i § 3 stk. 1 og 2, disses­ efterladte ægtefæller og/eller børn under 21 år, og/eller i ganske særlige tilfælde en efterladt person med hvem den pågældende i en årrække har samlevet.

 
Bestyrelsen
§ 8
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af 10 medlemmer.
 
Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg bestående af oldermanden, viceoldermanden og indtil yderligere 2 medlemmer til at varetage bestyrelsesopgaverne mellem be­styrelsesmøderne.
 
Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Hvert tredie år vælges 4 medlemmer og de øvrige år 3 medlemmer til be­styrelsen. Ved det første valg efter vedtægternes stadfæstelse afgår 3 medlemmer efter 1 års forløb og yderligere 3 medlemmer efter 2 års forløb, medens 4 medlemmer forbliver siddende en hel periode.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med oldermand (formand) og viceoldermand (næstformand), for begges vedkommende for hele disses valgperiode. Hvis oldermanden får varigt forfald i sin valgperiode, indtræder viceoldermanden som oldermand for resten af valgperioden, medens bestyrelsen konstituerer sig med en ny viceoldermand for dennes valgperiode.
 
For at kunne vælges til bestyrelsen skal den pågældende have været medlem af foreningen mindst 2 år.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 af dens medlemmer er til stede, hvoraf een dog skal være enten oldermanden eller viceoldermanden.
 
Oldermanden, viceoldermanden eller andre bestyrelsesmedlemmer må ikke være bestyrelsesmedlem eller lønnet medarbejder af anden skibsbefalingsmandsforening.
 
§ 9
Foreningens kontor ledes af oldermanden, der varetager for­eningens daglige forretninger.
 
§ 10
Bestyrelsen har den administrative myndighed i alle for­eningens anliggender og behandler alle sager foreningen ved­rørende.
 
Sager af principiel betydning skal, efter at være behandlet af bestyrelsen, forelægges en generalforsamling.
 
Bestyrelsesmøder afholdes, når det ønskes af oldermanden eller af mindst 5 medlemmer af bestyrelsen, dog at bestyrelsesmøde afholdes mindst 3 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af oldermanden.
 
§ 11
Oldermanden leder forhandlingerne ved bestyrelsens møder. Hans stemme gør udslaget, når stemmerne står lige.
 
I mindre vigtige anliggender, når tiden ikke tillader ham at indkalde til et bestyrelsesmøde, er han berettiget til at handle i foreningens navn.
 
Oldermanden har under bestyrelsens medvirken både den daglige administration af foreningens ejendomme og føringen af hele regnskabet.
 
Oldermanden er pligtig til at holde foreningens kontor åbent efter bestyrelsens anvisninger.
 
Når årsregnskaberne, som skal afsluttes pr 31. december, er revideret, forelægges de sammen med beretningen over for­eningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse for bestyrelsen og udsendes derefter til medlemmerne mindst een måned før den ordinære generalforsamling. Samtidig fremlægges regnskaberne på foreningens kontor.
 
Foreningen tegnes enten ved underskrift af oldermanden eller viceoldermanden, i begge tilfælde sammen med 1 bestyrelsesmed­lem, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 
§ 12
Oldermanden skal drage omsorg for, at der føres de for for­eningen og legaterne nødvendige regnskaber, samt at der føres et medlemskartotek. Endvidere, at der føres en forhandlingspro­tokol og generalforsamlingsprotokol.
 
§ 13

Under oldermandens midlertidige forfald fungerer viceolderman­den i oldermandens sted i alle de i vedtægterne nævnte funk­tioner.
 
§ 14
Foreningens bestyrelse er berettiget til at antage en advokat til at hjælpe ved behandling af foreningens anliggender.
 
§ 15
Foreningen – derunder Stiftelsen og Understøttelseskassen – såvel som de under Foreningens administration henlagte legaters årsrapporter med resultatopgørelse og status, revideres af en af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Denne forsyner årsrapporterne med påtegning om aktivernes tilstedeværelse og sikring, samt indtægternes anvendelse i overensstemmelse med vedtægterne.
 
§ 16
Oldermanden aflønnes med et vederlag, der fastsættes af be­styrelsen.

 
Generalforsamlingen
§ 17
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, på hvilken samtlige medlemmer, der har været indmeldt i for­eningen mindst 6 måneder, har stemmeret.
 
Medlemmer, der er forhindret i at komme til stede på en ge­neralforsamling, kan stemme ved fuldmagt, enten til bestyrel­sen eller til et på generalforsamlingen tilstedeværende med­lem.
 
Alle forslag, der skal afgøres af generalforsamlingen, skal, samtidig med indvarslingen, udsendes til samtlige medlemmer.
 
Den ordinære generalforsamling afholdes senest i løbet af maj måned med følgende dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forsynet med revisors påtegning om
godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelt.
 
Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsam­ling, når den finder det fornødent.
 
§ 18
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer eller andre forslag skal være oldermanden i hænde inden den 1. marts.
 
§ 19
En generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 20 medlemmer er til stede.
 
Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, forelægges de behandlede sager for en ekstraordinær generalforsamling, der snarest indkaldes og hvor beslutning kan træffes uanset de mødendes antal.
 
Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre nogen ønsker skriftlig afstemning.
 
Hvis den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, skal fuldmagter indsendt til denne være gyldige ved afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.
 
§ 20
En ordinær generalforsamling skal indvarsles med en måneds varsel, og en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, i begge tilfælde skriftligt.
 
§ 21
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.

 
Særlige bestemmelser
§ 22
Ændring af vedtægter kan kun foretages på en ordinær generalforsamling.
 
Mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer skal være "ja".
 
§ 23
Der føres adskilt regnskab over stiftelsens og understøttel­seskassens indtægter, udgifter og kapital.
 
Anbringelse af foreningens og de under foreningen admini­strerede kapitaler skal ske efter reglerne for anbringelse af midler tilhørende legater under offentligt tilsyn.
 
Aktiverne skal lyde på og så vidt muligt noteres på for­eningens navn.
 
De under foreningen hørende legater skal administreres adskilt fra foreningens midler.
 
§ 24
Foreningen kan ikke opløses eller forandre navn, uden at mindst tre fjerdedele af foreningens medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer derfor.
 
Den generalforsamling, som opløser foreningen, udarbejder gennem et nedsat udvalg en fundats for det i § 25 omhandlede legat med bestemmelse om føring og aflæggelse af regnskaber og deres revision, for derefter at få udvirket myndighedernes godkendelse af den affattede legatfundats.
 
Beslutning om opløsning kan ikke få virkning, før Erhvervsministeriets samtykke foreligger.

 
Foreningens opløsning
§ 25
Er foreningens opløsning vedtaget og godkendt, overføres alle dens midler og andre ejendele, efter at alle gældsforpligtel­ser er afviklet, til et legat kaldet

 
"KØBENHAVNS SKIPPERFORENINGS MINDELEGAT"
 
Endvidere skal de under foreningen hørende legater i videst muligt omfang henlægges til administration under mindelegatet.
 
Bestemmelser om mindelegatets bestyrelse fastsættes i det i § 24 omhandlede udvalg med Erhvervsministeriets godkendelse.
 
Danske navigatører med skibsførerbevis, disses efterladte ægtefælle og børn kan komme i betragtning, når de efter lega­tudvalgets skøn er dårligt stillede. Tidligere medlemmer af "Københavns Skipperforening", samt disses ægtefæller og børn skal have fortrinsret til at komme i betragtning ved uddeling af midlerne fra det oprettede mindelegat, såvel til de øvrige legatmidler og understøttelser når de som ovenfor nævnt er dårligt stillede. I øvrigt kan legatbestyrelsen uddele legater i overensstemmelse med vedtægternes § 7.
 
oooOOOooo
 
Således senest ændret på Foreningens ordinære generalforsam­ling den 27. maj 2009.
 
  Gunnar Sørensen   Niels J. Bagge  
  Oldermand   Viceoldermand  
Bob G. Nielsen
 
  Bent Rasmussen   Ole Gernyx
Søren F. Andersen
 
  L. Møller Jensen   Per Sønderstrup
  Richard Berg-Larsen   Ole Reumert